ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Friday, 30 July 2010

ေၾကညာစာတမ္း (၁+၂)

လူ႔ အခြင္႔အေရးဟူသည္ ၊ လူသားတေယာက္၏ ၊ လြတ္လပ္စြာေၿပာဆုိခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ေ၀ခြင္႔၊လြတ္လပ္စြာလူသားပီသစြာေနထိုင္ေရးစေသာလူ သားတေယာက္တြင္လိုအပ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္း ေကာင္း ၊ လူမ်ိဳးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဓေလ႔ထုံးထမ္းအရေသာ္လည္း တစုံတေယာက္ ကၿဖစ္ေစ ၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုကၿဖစ္ေစ ၊ အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ ၊ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ႏုိင္ခြင္႔(စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္)ကိုေယဘုယ်အားၿဖင္႔လူ႔အခြင္႔ေရးဟုဆုိရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
 မည္သူကမည္သူ႕ကိုမွ၊အာဏာႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အုပ္စုၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္းအတင္းအ ၾကပ္ အထက္ပါ လူသားတုိ႔၏ေမြးရာပါ အခြင္႔ေရးကိုထိပါးခြင္႔ ၊ ေစာ္ကားခြင္႔ ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင္႔ ပတ္သက္ခြင္႔မရွိပါ၊ထိုေၾကာင္႔လူ႕အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းအပိုဒ္(၁)တြင္ဤကဲ႔သို႔ၿပ႒ာန္းထားၿခင္းၿဖစ္ပါ၏..........။ 

Article (1)
All human beings are born free and equal in dignity and rihgts. They are endowed with reason and conseience and should act towards one another in spirit of brotherhood.
အပိုဒ္ ၁
လူတိုင္းသည္ တူညီ လြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႕၌ ပိုင္းျခား ေဝဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင္႔ က်င္႔ဝတ္ သိတတ္ေသာ စိတ္တို႔ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၲာထား၍ ဆက္ဆံက်င္႔သုံုးသင္႔၏။  


လူသားတုိင္းသည္အားလုံးတူညီသည္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ၊ မည္သည္႔အေၾကာင္းရာႏွင္႔မွ် ၊ ခြဲ ၿခားဆက္ဆံၿခင္းၿပဳၿခင္းငွာမထုိက္ၾကေပ ၊ အယူအဆေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ လူမ်ိဳးေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ အ သားေရာင္ေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ ၿမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ မည္သည္႔ ေနရာမဆုိ ထိုထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားၿပီး ၊ ေအာက္တန္း က်ေသာ ၊ လူသားမဆန္ေသာ ၊ လုပ္ရပ္မ်ားအၿဖစ္သက္မွတ္ထားသည္ ၊ သို႕ေသာ္လည္း တုိင္းရင္း သားမ်ားစြာစုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေရႊတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၁၃၅ မ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း မတည္႕ ၾကသည္မွာ ၊ အဲသလိုအေၾကာင္းေလးေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္သလို ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏၿဖစ္ တတ္ေသာ ဇာတ္နိမ္႔ ၊ ဇာတ္ၿမင္႔ ၿပႆနာမ်ား ၊ အေရွ႕လည္ပိုင္း အစၥေရးပါလက္စတုိင္းၿပႆနာ မ်ား ၊ အိႏၵိယ+ ပါကစၥတန္ နယ္စပ္ရွိ ကတ္ရွမီးယားေဒသၿပႆနာမ်ား ၊ တရုပ္ႏွင္႔တိဘက္ ၿပႆ နာမ်ား ၊ ရုရွားႏုိင္ငံ ၏ ေခ်ခ်င္းညာေဒသၿပႆနာ ၊ ေတာင္ေၿမာက္ကိုးရီးယား စေသာစေသာၿပ ႆနာမ်ားဟာ ၊ ထုိထိုအခ်က္မ်ားအေၿခခံၿပီး ၿဖစ္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေက်ညာစာတမ္း၏ ဒုတိယအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႕ ၿပ႒ာန္းထားေပသည္......။ 


Article (2)
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the bases of the political, juriscictional or international status of the country or territory to which a person belogs, whether it be incependent, trust, non-self-governing or under any other linitation of sovereignty.
အပိုဒ္ ၂
လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင္႔ အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရး အားလံုး၊ လြတ္လပ္ခြင္႔ အားလံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင္႔ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ က်ား ၊ မ ၊ သဘာဝအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကာားအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင္႔အတန္း အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္းမရွိေစရ။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စီရင္ ပုိင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင္႔အတန္း တစ္ခုခုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ ထားရသည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အာဏာတို႔ တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည္႔ နယ္ေျမ စသျဖင္႔ ယင္းသို႔ ေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္၊ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကုိ အေထာက္အထား ျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း လံုးဝ မရွိေစရ။  


ထိုကဲ႔သို႕ လူသားမ်ားလိုက္နာက်င္႔သုံးရန္ လူသားမ်ားကဥပေဒမ်ားေရးသားၿပ႒ာန္းထားပါေသာ္ လည္းလဲ ၊ ထိုထိုဥပေဒတို႔ကို လိုက္နာက်င္႔သုံးပါ႔မည္ဟု ၊လက္မွတ္ေရးထုိး ကတိၿပဳထားေသာလူ သားမ်ားကပင္ ထုိထိုဥပေဒမ်ားကို ၊ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသၿဖင္႔ ၊ စာဖက္သူတစ္ေယာက္အေနၿဖင္႔ ေမး ခြင္႔ရွိပါက ၊ မင္းတုိ႔စာကိုမင္းတုိ႔နားလည္သလား ၊ မင္းတုိ႔စာေရာဖက္တတ္ၾကလား ၊ မင္းတုိ႕ ရွက္ေရာရွက္တတ္လား ၊ လို႔ေမးလိုက္ခ်င္စမ္းပါဘိေတာင္း .....ဟုတ္ကဲ႔ကြ်န္ေတာ္ေဇတာရာပါ..။

ဘိုလိုဖက္မည့္သူမ်ားက ဒီကိုၾကြ
http://www.fourmilab.ch/etexts/www/un/udhr.html


ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္.................။

2 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဘယ္သူေတြပါလိမ္႕
ေဇက ဘယ္သူ႕ေတြကိုေမးခ်င္တာတုန္း
စိတ္၀င္စားသြားတယ္..

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ဖတ္ျပီးသြားျပီ က်န္တဲ့ အပိုင္း ဖတ္လိုက္အံုးမယ္

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...