ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Thursday, 29 July 2010

လူ႕အခြင္႔ေရး နိဒါန္း

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တြင္ ၊ စတင္အသုံးၿပဳၿပီး ၊ ထုိႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္၊ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Palais de chaillot တြင္ အတည္ၿပဳခဲ႔သည္ ၊ ကမၻာ႔အံဘြယ္အၿခင္းအရာမ်ားကိုေရးသားထားသည္႔ The Guinness book 0f Records စာအုပ္တြင္ လူ႔အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းသည္ ၊ ကမၻာေပၚတြင္အမ်ားဆုံးဘာ သာၿပန္ ဆုိထားရသည္႔ စာတမ္းတခုအၿဖစ္အသိမွတ္ၿပဳခံသည္႔အထိ ၾကီးက်ယ္ခဲ႔ေသာစာတမ္းတ ေဆာင္ ၿဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုိစာတမ္းၾကီးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးသည္႔ေနာက္ပိုင္း ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ေတာင္းဆုိခဲ႔ေသာ လူသားတုိင္းသာတူညီမွ်အခြင္႔အေရးရရွိရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ လက္မ်ားကိုအေၿခခံၿပီး ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈ ၊ ၿပည္တြင္းလူ႕အခြင္႔အေရးအုတ္ၿမစ္ခ်ႏုိင္ေစ ရန္ဥပေဒႏွင္႔ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္အေၿခခံဥပေဒအၿဖစ္ထည္႔သြင္းမွီးၿငမ္းေရးသားႏုိင္ရန္ဟူေသာအခ်က္တို႕ ကို အေၿခခံ၍ ဤအခ်က္၃၀ ရွိေသာလူ႔အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ကုသလမဂၢအေထြေထြညီ လာခံ၏တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၊ John Peters Humphrey  (ကေနဒါ)  Rene Cassin(ျပင္သစ္) P. C. Chang (တရုတ္) Charles Malik (လက္ဘႏြန္) Eleanor Roosevelt (အေမရိကန္),စေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ အသိပညာ ရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားက စုေပါင္းေရး သားၿပဳစုခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္...။

ေက်ညာခ်က္၏နိဒါန္းတြင္
PREAMBLE
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, 
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, 
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, 
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, 
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, 
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

ေၾကညာခ်က္နိဒါန္း
ဤကဲ႔သုိ႔ရာဇဝင္တင္မည္႔ ေၾကညာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဤညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ထိုေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားကိုအမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာပါမည္႔အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင္႔အတန္းကုိ လုိက္၍ ခဲြျခားျခင္း မျပဳဘဲအဓိကအားျဖင္႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထုိေၾကညာစာတမ္းၾကီးကုိ ျဖန္႔ခ်ိ ေဝငွ ေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ ျပသထားေစရန္၊ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင္႔ အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္႔ အေၾကာင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ဆင္႔ဆို လုိက္သည္။ 

လူခပ္သိမ္း၏မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔တကြ လူတုိင္းအညီအမွ်ခံစားခြင္႔ရွိသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ 

လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားကို အေရးမထား မထီေလးစား ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င္႔သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊ 

လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟေျပာဆုိႏုိင္မႈ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ေမြးႏိုင္မႈတို႔ကို ခံစားရယူႏိုင္ေစမည္႔ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္သိမ္းတို႔က မိမိတို႔၏ အထက္သန္ဆံုးေသာ လုိလားခ်က္ဆႏၵၾကီးအျဖစ္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔လညး္ေကာင္း၊


လူခပ္သိမ္းတို႔သည္၊ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္က လူျပဳမႈ၊ အုပ္စိုးမႈႏွင္႔ ဖိစီး ညွဥ္းပန္းမႈ တို႔ကို ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာ မေရွာင္သာ
လက္နက္ စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳေစရန္၊ လူအခြင္႔ေရး မ်ားကိုဥပေဒျဖင္႔ ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊ 

ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္ မူလလူ႔အခြင္႔ ေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊
လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမတို႔၏ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ေလးစားယံုၾကည္ပါသည္ဟုကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍ အတည္ျပဳျပီးသည္႔ျပင္၊ လူမႈၾကီးပြား တိုးတက္ေရးႏွင္႔တကြ ပုိမုိ လြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝ အဆင္႔အတန္းတို႔ကုိ ျမွင္႔တင္ရန္ သႏၷိ္ဌာန္ခ်ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊ 

ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင္႔ပူေပါင္း၍ လူအခြင္႔အေရး မ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔အခြင္႔အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာ႔တဝွမ္းလံုးတြင္ ရိုေသေလးစားက်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္း ၾကျခင္းကို အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊ 

ထုိေၾကာင္႔ အေထြေထြညီလာခံ က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းကို လူတိုင္း အဖဲြ႔ အစည္းတိုင္းသည္ အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို ရိုေသေလးစားၾကေစရန္ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္းျဖင္႔ အားထုတ္ ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထုိႏိုင္ငံတို႔၏အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအား အဆုိပါ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း 

ရည္ရြယ္ျပီးလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရး မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကစိမ္႔ေသာငွာ ယခုထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ 

ဟူ၍ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ကုလသမဂၢမွ တရား၀င္ေက်ညာလိုက္သည္ ၊ ထုိေက်ညာလိုက္ေန႔ေန႔ကိုအစြဲၿပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔ကို လူ႔အခြင္႔ေရးေန႕အၿဖစ္သက္မွတ္ၿပီး အခမ္းအနားမ်ားစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ၊ လူထု ေဟာေၿပာပြဲမ်ား ၊(ၿမန္မာၿပည္မပါ ) ကမၻာအႏွံ႕အၿပားတြင္ ၿပဳမူေၿပာဆုိလုပ္ကိုင္ၾကပါေၾကာင္းေရး သားရင္း ၊ ဟုတ္ကဲ႔ကြ်န္ေတာ္ေဇတာရာပါခင္မ်ာ ။   
ဘိုလိုဖက္ခ်င္ေသာ္ဒီမွာဖက္
 ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္.....။

1 comment:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဖတ္သြားတယ္ကြယ္..
လူ႕အခြင္႕အေရးဆိုတဲ႕စကားလံုးနဲ႕ နည္းနည္းစိမ္းသလို ျဖစ္ေနတယ္..
အဓိပၸါယ္က ဘာပါလိမ္႕...

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...