ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Saturday, 31 July 2010

လူ႔အခြင္႔ေရး (၃+၄+၅+၆)

လူတုိင္းတြင္တူညီေသာအခြင္႔ေရးမ်ားရွိသည္အားေလွ်ာ္စြာ ၊ ရုပ္၀တၳဳ၏လိုအပ္ခ်က္အရလြတ္လပ္ စြာေၿပာဆုိေရးသားၿခင္း ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္အရ ၊ အယူ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း ၊ ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈကိုလည္းေကာင္း ၊ ႏုိင္ငံေရးလူမႈေရးစေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္မည္သူတဦးတေယာက္ ၏ ၊ ဖိအားတြန္းအားကင္းလြတ္စြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင္႔ရွိသည္ ၊ ထိုပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိ ၊ အဖြဲ႔အ စည္းတခု ၊ သို႕မဟုတ္အုပ္စုတစုက အသက္ကိုၿခိန္းေၿခာက္ခြင္႔မရွိေစရ ၊ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းအ ရာတို႔ကိုရည္ရႊယ္၍ ၊ ေၾကညာစာတမ္း၏ တတိယပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ေဖာ္ၿပထားသည္..။


Article (3)
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
အပိုဒ္ ၃
လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္လြတ္လပ္မႈခြင္႔ႏွင္႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင္႔ ရွိသည္။  


လူသားအားလုံးကိုလူဟူ၍အသိမွတ္ၿပဳရမည္ၿဖစ္သၿဖင္႔ ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းကို တိရိစၧာန္မ်ားကဲ႔ သို႕ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားၿခင္း ၊ လူသားမ်ားကိုလိင္ ေက်းကြ်န္အၿဖစ္အသုံးခ်ၿခင္း ၊ ကာလာကိုအ စြဲၿပဳ၍ ၊အစိမ္းေရာင္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အထက္၌ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ အၿဖဴႏွင္႔ အစိမ္း၀တ္ေသာ သူမ်ားသည္သာႏုိင္ငံ၏လူရည္လူမြန္မ်ားဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ၊ ပန္းေရာင္ အ၀ါေရာင္တုိ႔သည္သာၿမင္႔ၿမတ္သူမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ကာလာကိုအစြဲၿပဳ၍ ၊အတင္းအဓမၼမ တူမတန္ဟူေသာ သေဘာၿဖင္႔မဆက္ဆံအပ္ေပ ၊ထိုထိုအေၾကာင္းရာမ်ားကိုရည္ရြယ္၍ စတုတၳအ ပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႔သို႔ေဖာ္ၿပသည္...။ 


Article (4)
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
အပိုဒ္ ၄
မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို ေက်းကြ်န္ သဖြယ္ အဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ ထုိသေဘာ သက္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ရမည္။  


တရားခံကိုလည္းေကာင္း ၊တရားလိုကိုေသာ္လည္းေကာင္းတရားဥပေဒအားေလွ်ာ္စြာ ၊ အၿပစ္ေပး ရမည္သာၿဖစ္သၿဖင္႔ ၊ တရားခြင္ရင္ဆုိင္ေနဆဲကာလတြင္ ကိုယ္႔သေဘာနဲ႔ကိုယ္စိတ္ခံစားခ်က္ရွိ သည္႔အတိုင္း လူေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း ၊လူ႕တို႔၏ကြယ္ရာတြင္၄င္း ႏုိင္ထက္ကလူၿပဳခြင္႔မည္သူမွ်မ ရွိေပ ၊ ဥပေဒဟူသည္ အမ်ားစုကႏုိင္ငံသားတို႔အတြက္က်င္႔ေဆာင္ဘြယ္ရာမ်ားကိုေရးသားၿပဳစု ထားေသာ စီးကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒဟုေခၚဆုိသည္ ၊ လူတစ္ေယာက္၏ပါးစပ္မွ အရူး ေခ်းပန္းလိုရာေၿပာၿပီး ဥပေဒကဲ႔သို႔အာဏာတည္ေစရမည္ဟု သတင္းစာထဲထည္႔လိုက္ရုံၿဖင္႔ ဥပေဒ ဟူ၍ၿဖစ္ရိုးမရွိေပ ၊ ထုတ္ၿပန္ထားေသာဥပေဒအရပ္ရပ္သည္ ၊ ႏုိင္ငံသားတို႔အေပၚ ညီညြတ္ၿခင္း ၊ မွ်တၿခင္း ၊ စည္းလုံးၿခင္းဟူေသာ တရားဥပေဒ၏ ဥပေဒၿဖစ္ေသာ ဤအေၾကာင္းအရာသုံးခုကိုသာ အေၿခံၿပီး ေရးသားၿပ႒ာန္းၿခင္းၿဖစ္ေစရမည္ ၊ထိုထုိ ဥပေဒတို႔ကိုသာလွ်င္ ဥပေဒဟုေခၚဆိုအပ္ပါ၏ ၊ ထိုကဲ႔သို႔ ႏုိင္ငံသားတုိ႔တို၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔စပ္ဆက္သည္႔ ဥပေဒမ်ိဳးနဲ႕အေရးယူေဆာင္ရြတ္တာ မ်ိဳးပါမဟုတ္ပါဘဲလွ်က္ ၊ လမ္းသရဲ ၊ ဓားၿပအုပ္စု ၊ သခိုးဂ်ပုိး ၊ ကေလက၀ဆန္ဆန္ သ႑ာန္တူ အုပ္စုဖြဲ႔ရိုက္ႏွက္ၿခင္း ၊ လက္နက္အားကိုးအႏုိင္က်င္႔ၿခင္း ၊ ၿပည္သူၿပည္သားအားလုံးတုိ႕၏၊ အေၿခ ခံရပိုင္ခြင္႔ၿဖစ္ေသာအခြင္႔အေရးမ်ားကိုရပ္စဲၿခင္း (မီးၿဖတ္၊ ေရၿဖတ္ )စေသာသိမ္ငယ္ေစမည္႔မည္ သည္႔ အႏုိင္က်င္႔မႈမ်ိဳးကိုမဆုိမၿပဳမႈမဆက္ဆံေစရန္ ေၾကညာစာတမ္း၏ ပဥၥမအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ ေဖာ္ၿပေက်ညာထားသည္ (လူလိုနားလည္လွ်င္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ အင္မတန္ရွက္ ဘြယ္ရာ) ကိစၥမ်ားၿဖစ္သည္...။


Article (5)
No one shall be subjected to torture or to crucl, inhuman ordegrading treatment or punishment.
အပိုဒ္ ၅
မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာဆက္ဆံမႈ မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမျပဳရ။  
ႏုိင္ငံသားတိုင္းအတြက္အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ေရးဆြဲထားေသာဥေပဒ မ်ားအရ ၊ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ မွီွတင္းေနထုိင္ေသာ မည္သည္႔လူမ်ိဳး ကိုမဆို ၊ လူဟူ၍အသိမွတ္ၿပဳေပးရမည္ ၊ ဗမာသည္သာလူ ကုလား မ်ားသည္ လူမဟုတ္ဟူေသာ ၊ အယူအဆတို႔ၿဖင္႔ႏုိင္ငံေတာ္တြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ  မည္သူ႕လူမ်ိဳးကိုမွ် ၊ အပ္ဖာစီဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ဧည္႔ႏုိင္ငံသားအၿဖစ္လည္းေကာင္းေနထုိင္ေစ ၿခင္း ၊ ေနထုိင္ဘုိ႔ရာအတင္းအၾကပ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းမ်ားကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ ၊ ေၾကညာစာတမ္း၏ ဆ႒မအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သုိ႔ၿပ႒ာန္းေက်ညာထားသည္.....။ 

Article (6)
Every one have to rights to recognition every where as a person before the law.
အပိုဒ္ ၆
လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင္႔ အရာခပ္သိမ္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကုိ ခံယူပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။  


ထိုထုိအခ်က္အလက္တုိ႔ကိုလူ႔အခြင္႔ေရးဟူ၍ ၊လိုက္နာက်င္႔သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္အမ်ားအားၿဖင္႔ ၿပည္သူလူထုကတင္ေၿမာက္ထားေသာအစိုးရ (ဒီမုိကေရစီအစိုးရ)တုိ႔သာ လိုက္နာက်င္႔သုံးေန ၾက သည္ကိုယေန႔ေခတ္တြင္ေတြ႕ရေပေသးသည္ ၊ ဘုရင္စနစ္ရွိေသာႏုိင္ငံမ်ား (ၿဗိတိန္+ဂ်ပန္+အုိမန္ +ေဆာ္ဒီ+ဘရူးႏိုင္း +ထုိင္း+)စေသာဘုရင္စနစ္လဲမဟုတ္ ၊ ဒီမုိကေရစီဟူ၍လည္းမဆိုသာ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အၿပည္႔အ၀မသုံးစြဲၾကေသးေပ၊ အာဏာရွင္ၾကီးမ်ားၿဖစ္ၾက ေသာ(ေၿမာက္ကိုးရီးယား + ဂ်ဴးဘား +လစ္ဗ်ား + ေရႊႏုိင္ငံ)စေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရိပ္အေယာင္ မွ်က်င္႔သုံးၿခင္းကိုမေတြ႕ၿမင္ရသလို ၊ ဒီမုိကေရစီဟူ၍ အရွက္ကင္းမဲ႔စြာ ေအာ္ဟစ္ဆူပူ၍ ကုလသမ ဂၢတြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ေနေသာ တရုပ္ + ရုရွားတုိ႔ကဲ႔သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္း ထုိေဖာ္ၿပပါ လူ႔အ ခြင္႔အေရးမ်ားကိုလိုက္နာဘုိ႔ေ၀းစြ ယေန႔တုိင္ေၿပာင္ေၿပာင္ တင္းတင္းပင္ခ်ိဳးေဖာက္ေနဆဲၿဖစ္ပါ ေၾကာင္း....ဟုတ္ကဲ႔ကြ်န္ေတာ္ ေဇတာရာပါ......။ 


ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္...။

3 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဆက္ေဖာ္ျပမယ္ဆိုရင္လဲ ဆက္ျပီးလာဖတ္ပါ႕မယ္..
ကိုေရႊတာရာ

နတ္ဆိုးေလး said...

ဆက္ဖတ္ဦးမယ္ ကိုေဇေရ

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

နံပါတ္ ၅ အပိုဒ္ကို ဖတ္ရေတာ့ လူျမင္ကြင္းမွာ ေက်ာက္ခဲနဲ႔ ထုျပီး သတ္တာကို ျပန္ျမင္မိတယ္။
နိင္ငံတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ရၾကရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။ က်န္တာေလးေတြ ဆက္ တင္ပါအံုး ကိုေဇ..။

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...