ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Wednesday, 4 August 2010

ေၾကညာစာတမ္း (ရ+၈+၉+၁၀)

လူသားအားလုံးသည္အလုံးစုံတူညီသည္ၿဖစ္၍ ၊ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ ၿပစ္ဒဏ္တူညီရမည္ၿဖစ္ရာ မည္ ကဲ႔သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာတို႕ႏွင္႔မွ် ၊အခြင္႔ေရးပိုမုိရရွိၿခင္း ၊ ၿပစ္ဒဏ္ေပါ႕ေလွ်ာ႔ၿခင္းမရွိေစရ အား လုံးတေၿပးညီသာၿဖစ္ေစရမည္ ၊လူ႕အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာအခ်က္လက္တုိ႔ မည္သည္႔အဖြဲ႕အစည္း ၊ မည္သည္႔အုပ္စု ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ တစုံတေယာက္၏ အမိန္႕အရသေရာ္ဖီဆန္မလုပ္ေစရ ထုိသို႕ေသာအခ်က္တုိ႔ကိုရီရြယ္ၿပီး ၊ ေက်ညာခ်က္၏ သတၱမအပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႕သို႕ ေရးသားထားသည္ ။ 


Article (7)
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
အပိုဒ္ ၇
လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည္႔အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ တူညီစြာ ခံစားပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ ဤေၾကညာ စာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ခြဲျခားျခင္းကုိ လ႔ႈံေဆာ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကင္းလြတ္ ေစရန္ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။  


ႏုိင္ငံဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တၿခားေသာဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ေကာင္းၿပ႒ာန္းထားေသာလူတိုင္းအတြက္အေၿခခံအခြင္႔အေရးမ်ားကို တစုံတေယာက္ ၊ အုပ္စုတခု အဖြဲ႕စည္းတရပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ေသာ္ထုိကိစၥအတြက္ႏုိင္ငံေတာ္တရားရုံးမွ နစ္နာမႈကို ၾကားနာစစ္ ေဆးသက္သာေစရမည္ ၊ (ဒီနားေလးစကားမစပ္)၁၉၄၈ေလာက္ကေပါ႕ဗ်ာ အာရွတိုက္မွာၿမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕တရားစီရင္ေရးကို ေခတ္အမွီဆုံးတရားစီရင္ေရးရွိတဲ႔ႏုိင္ငံလို႕ေတာင္သမုတ္ၾကသတဲ႔ ၊အဲဒီ ေခတ္အဲဒီအခါတုန္းကေတာ႔တရားစီရင္ေရး႒ာနကိုဘယ္ အာဏာပိုင္ကမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လို႕ မရေအာင္ကို အေၿခခံဥပေဒကကန္႔သက္ထားေပးသေပါ႕ ၊ တရားရုံးေတာ္ကလဲဘယ္ေလာက္ လက္ေစာင္းထက္သလဲဆုိရင္ ၊ ၁၉၄၀ေႏွာင္းပိုင္းေတြမွာ အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေနတဲ႕ ေရာင္စုံသူပုန္ေတြကို ဟိုဟာေတြကဖမ္းၾကလြန္းလို႕၊ ရုံးေတာ္က မည္သူတဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးၿခင္းမရွိေစရလို႕ တရားရုံးက ရဲကိုအမိန္႕ထုတ္လိုက္တာကို သတင္းစာေဟာင္း ေတြမွာဖက္ဖူးေသးသေပါ႕ တရားရုံးဆုိတာအဲေလာက္အာဏာရွိပါတယ္ ၊ ေနာက္က်ေတာ႔တေၿဖး ေၿဖးတရားရုံးၾသဇာက်လာလိုက္တာ သြားေလသူေခါင္းေဆာင္ၾကီးလက္ထက္မွာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿမင္႔သိန္းကို ေထာင္ဒဏ္၆ႏွစ္အၿပစ္ေပးရာကေနစလိုက္တာယေန႕တုိင္တရားရုံးဟာ ေဗာင္း ေတာ္ၿငိမ္႔စိတ္ေတာ္သိ အဆင္႔ကိုဒလက္မန္းၾကမ္းကိုထုိးက်သြားပါေတာ႔တယ္ ၊ မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ၿပန္လိုက္တဲ႕ Human Rights Watch အဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ၿပန္ခ်က္မွာ ေရႊၿပည္ၾကီးရဲ႕ တရားေရး႒ာနဟာ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးအဖြဲ႕ရဲ႕ အက်ိဳးကိုသာသယ္ပိုးတဲ႕႒ာနၿဖစ္ပါသတဲ႔ ၊ အဲလိုအ ေၾကာင္းအရာေတြကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ ၊ ေၾကညာခ်က္ရဲ႕ အ႒မအပိုဒ္မွာ ဒီလိုေလးေရးသား ထုတ္ၿပန္ထားပါတယ္။ 

 
Article (8)
Every one has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
အပိုဒ္ ၈
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည္႔ အေျခခံ အခြင္႔အေရး မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ ထုိသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာခ်က္ အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ သက္သာ ခြင္႔ရႏိုင္ေစရမည္။  


လူတစ္၏ယုံၾကည္ခ်က္အရလုပ္သင္႔သည္ဟုယူဆေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေသာအခါ ၊ ထိုလူ၏လုပ္ ေဆာင္ခ်က္သည္ တုိင္းၿပည္သို႔လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးသို႔လည္းေကာင္းထိခုိက္နစ္နာမည္ဆုိပါက ထုိသူသည္ရာဇ၀တ္မႈေၿမာက္သည္ဟုယူဆဘြယ္ရာရွိေၾကာင္း ရာဇသက္ၾကီးတြင္ဆိုပါတယ္ ၊ ထုိ သို႕မဟုတ္ပါဘဲလွ်က္ ၊ လူတစ္ေယာက္၏ေၿပာဆုိေရးသားမႈသည္ မေကာင္းမႈလုပ္ေနေသာလူတစ္ ေယာက္ ၊ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစုံကိုက်ဳးလြန္ေနေသာအဖြဲ႔စည္းတရပ္ရပ္အား ၄င္းတို႕လုပ္ေဆာင္ေန ေသာမေကာင္းမႈကို မီးေမာင္းထိုးၿပသကဲ႕သို႕ ထင္သာၿမင္သာအမ်ားၿပည္သူသိရွိသြားသည္ဆုိပါ ကထုိမီးေမာင္းထုိးၿပေသာလူသည္ရာဇ၀တ္မူထုိက္သူမဟုတ္ေပ ၊ ထုိေၾကာင္႔ထုိသူသည္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာသူသာၿဖစ္သည္ ၊ ထုိပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ၿခင္းၿခင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ မႈကဲ႔သို႕ေသာ ပုဒ္ထီးပုဒ္မတပ္ၿခင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္းလူ႕အခြင္႔ေရးအ ရေသာ္လည္းေကာင္းတရား၀င္ေသာဖမ္းဆီးၿခင္းမ်ားမဟုတ္ေခ် လူ႕အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္း တြင္ထုိထိုအေၾကာင္းတို႕ကိုရီရြယ္၍ န၀မေၿမာက္အပိုဒ္တြင္ဤကဲ႕သို႔ေဖာ္ၿပထားပါသည္..။ 

 
Article (9)
No one shall be subjected to arbitrary arrest. detention or exile.
အပိုဒ္ ၉
မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နွင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။  


မည္သည္႔တရားခံမဆုိ တရားရုံးေတာ္တြင္ လူ႔အခြင္႔ေရးတာ၀န္၀တၱရားအရ ကမၻာေက်ာ္လူသက္ ေကာင္ဆမ္ဒမ္ဟူစိန္သည္ပင္ ၊ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင္႔ကိုရရွိခံစားႏိုင္သည္ ၊ လူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရုံး တင္စစ္ေဆးခံယူႏုိင္ခြင္႔ရွိသည္ ၊ အထူးတရားရုံးဟူ၍ ေထာင္တြင္းတြင္ဖြဲ႕စည္းၿခင္း ၊ တိက္တဆိတ္ တံခါးပိတ္ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း ၊ ရုံးေတာ္မွၿပစ္ဒဏ္မခ်ရေသးဘဲ ၊ ေထာင္ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ဟူ၍ ေရွးေၿပးသ တင္းထြက္ၿခင္း ၊ ထိုကဲ႔သို႔လူကိုလူမဆန္စြာရိုင္းၿပေသာအမူအက်င္႔စရုိက္တုိ႔ကိုတားၿပစ္ေသာအား ၿဖင္႔ေၾကညာစာတမ္း၏ ဒႆမအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ေဖာ္ၿပသည္...။ 

 
Article (10)
Every one is entitled in full equality to a fair and public heauing by an independent and impartial tribunal,in the determination of his rights and of any criminal charge against him.
အပိုဒ္ ၁ဝ
အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ တာဝန္ ဝတၲရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစား ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။  


ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္........................။

4 comments:

Anonymous said...

[url=http://cyclosporine.webs.com]cyclosporine levels for aplastic anemia
[/url] sandimmun infarmed
ciclosporina laboratorio
ciclosporina colite ulcerosa

Anonymous said...

[url=http://www.microgiving.com/profile/ribavirin]purchase virazole online
[/url] order ribavirin online
virazole 200 mg online
ribavirin 100 mg

Anonymous said...

[url=http://buy-methylprednisolone.webspawner.com/]depo medrol sciatica
[/url] medrol methylprednisolone tablets
solu medrol reviews
methylprednisolone im

Anonymous said...

http://biaxin-buy.webs.com/ buy clarithromycin online no prescription
http://sustiva-efavirenz.webs.com/ order Generic Sustiva 200 mg online
http://asacol-mesalamine.webs.com/ Rowasa buy
http://www.freewebs.com/pentasa-mesalamine/ mesalamine

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...