ႏွင္းမိုး ရဲ့ ဘေလာ့ေလးမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္...

Friday, 6 August 2010

ေၾကညာစာတမ္း (၁၁-၁၂)

လူမ်ားေရွ႕ေမွာက္ဥပေဒအတုိင္းစစ္ေဆး၍၊ၿပစ္မႈက်ဳးလြန္သည္ဟု ထင္ရွားစီရင္ခံရသည္႔အခ်ိန္ထိ ၿပစ္မႈႏွင္႔ တရားစြဲဆိုၿခင္းခံရသူတုိင္းအၿပစ္မဲ႔သူဟူ၍ယူဆၿခင္းခံထုိက္သည္႔ အခြင္႔ေရးရွိသည္၊အမႈစီ ရင္ေန သည္႔ ကာလအတြင္း၊မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မဆုိ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခြင္႔မရွိေစရ၊ ထုိအမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ခုခံ ေခ်ပႏုိင္ရန္တရားခံဘက္မွ အခြင္႔ေရးရွိသည္ ၊ ထိုထိုအခ်က္တို႔ကိုရီရြယ္၍ ေၾကညာစာတမ္း၏ ၊ ဧကာဒသမအပိုဒ္၏ အပိုင္း၁ တြင္ဤကဲ႔သို႕ေဖာ္ၿပသည္…။ 


Article (11)
Every one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has all guarantees necessary for his defence.
အပိုဒ္ ၁၁
(၁) လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒအတိုင္း စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရသည္႔ အခ်ိန္အထိ ျပစ္မႈႏွင္႔ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ႔သူဟူ၍ ယူဆျခင္းခံထိုက္သည္႔ အခြင္႔အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာဝယ္ စြပ္စြဲခံရသည္႔ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ထိုသူအား ေပးျပီး ျဖစ္ေစရမည္။  


အပုိဒ္ခြဲ၂တြင္လည္း ၊ လူတဦးတေယာက္သည္ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ အၿပစ္ဟု ယူဆမထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လူထုေဟာေၿပာပြဲ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿခင္း ၊ အမ်ားၿပည္သူ ကိုမထိခိုက္ေစေသာအေၿပာအဆုိအေရးသားတုိ႔အတြက္ တစုံတရာေသာအဖြဲ႔အစည္းကၿဖစ္ေစ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ကၿဖစ္ေစ ၊ တရားစီရင္ရာ႒ာနကၿဖစ္ေစ ရာဇ၀တ္မႈဟူ၍သက္မွတ္ၿခင္းမရွိေစ ရ၊ထိခိုက္ ေသာအၿပဳအမႈအေၿပာအဆိုၿဖစ္ခဲ႔ပါကဥပေဒကၿပ႒ာန္းထားေသာ ၿပစ္ဒဏ္ထက္ပိုလြန္ၿပစ္ ဒဏ္ ေပး ၿခင္းမရွိေစရ ၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ေၾကညာခ်က္တြင္ဤကဲ႕သို႔ ေဖာ္ၿပသည္..။ 

Article(11.2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or onnission which did constitute a penal offence, under national or international law , at the time when it was commited .Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
(၂)လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈမေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈအရ ဆြဲဆိုျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္စဥ္အခါက ထိုက္သင္႔ေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုမိုၾကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ထုိက္သင္႔ျခင္းမရွိေစရ။ 

ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္သူမ်ား၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို မီးကြင္းၿပစ္ဖမ္းၿခင္း၊ ဘိန္းထုတ္ၿပစ္ဖမ္းၿခင္း၊ ဘုန္း ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ထမိန္ထုတ္ၿပစ္ၿခင္း ၊ ကာမဆက္ဆံေသာvcdခ်ပ္မ်ား၊ ကြန္ဒုံးမ်ား ၿပစ္၍ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ရိုက္ႏွက္ၿခင္း၊သာသနိအေဆာက္အအုံမ်ားကိုခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္းမၿပဳလုပ္ရ ၊ေအးခ်မ္း ေသာလူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စာေပးစာယူကိစၥမ်ားကို အိမ္သို႔မေရာက္မွီ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအရဟူေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင္႔ေဖာက္ဖက္ၿခင္း ၊ဖုန္းခိုးနားေထာင္ၿခင္းမၿပဳ လုပ္ရ ၊ ၿပဳလုပ္ခဲ႕ပါေသာ္ ၿပဳလုပ္ခံရသူမ်ားမွ ဥပေဒအရအေရးယူတရားစြဲဆိုခြင္႔ရွိသည္ ၊ ထို ေၾကာင္႔ ဒြါဒသမအပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႕သို႕ေရးသားထားသည္..။


Article (12)
No one shall be bjected to arbitrary interference which his privacy, fanily, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
အပိုဒ္ ၁၂
မည္သူမွ် မိမိသေဘာအတိုင္း ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိသားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေနအိမ္ အသုိက္အဝန္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မခံေစရ။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာ ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။  


ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္……………………………။

No comments:

အားလံုးပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစေနာ္...